Kwaliteitszorg

Het aantal verwijzers groeit, omdat zij zien dat wij kwalitatief goede zorg bieden die werkt. Dat is de belangrijkste graadmeter. Daarnaast voldoet de praktijk aan alle wettelijke en beroepsmatige kwaliteitscriteria en aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.

Beroepsregistratie:Orthopedagoog-Generalist NVO

Opleidingen:
Klinische Pedagogiek, Orthopedagoog-Generalist, gezinstherapie, speltherapie, EMDR, aantekening bevoegdheid DSM diagnostiek

Beroepsverenigingen:
NVO (Nederlandse Vereniging Pedagogen en Onderwijskundigen)

NVPA/RBCZ (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen/Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Gezondheidszorg)

Regionale samenwerking:Lidmaatschap en samenwerkingsovereenkomsten:

  •  Lidmaatschap PsyZorg Rivierenland;
  •  Coöperatieve Huisartsenvereniging Gelders Rivierenland;GGZ Ketenzorg Rivierenland (Coöperatieve Huisartsenvereniging, Indigo,  Pro Persona, Psyzorg Rivierenland);
  •  GGZ netwerk Midden-Betuwe, BV Chronische Zorg Gelders Rivierenland.

 

Registraties in beroepsregisters

Beroepsregistratie levert een belangrijke bijdrage aan behoud en verbetering van de kwaliteit van professionals. Een beroepsregister heeft duidelijke criteria waaraan een beroepskracht moet voldoen om zich te kunnen inschrijven en om geregistreerd te blijven.

Een beroepscode biedt gedragslijnen voor het professionele handelen van beroepskrachten en een ethisch kader voor het nemen en verantwoorden van besluiten. Hiermee biedt een beroepscode beroepskrachten de gelegenheid om hun handelen te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Beroepscode NVO

Klachtenregeling NVO

Tuchtrecht

Kwaliteitsregister Jeugd

Klachtenregeling Quest

De klachtenregeling bestaat uit een drietal stappen:

  • Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij de betreffende hulpverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.
  • Als u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om een andere medewerker in te schakelen, ten einde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.
  • Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVO.

 

Controleerbare kwaliteit

Orthopedagoog-Generalist NVO 1369

agb-code zorgverlener 94/006532; praktijk 94/056018

Kwaliteitsregister Jeugd aanmelding in behandeling

Therapeut NVPA, licentienummer 100417

Registertherapeut BCZ, licentienummer 204031R

kvk midden nederland 30243760

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.